Tecnologias utilizadas

  • NextJS
  • ReactJS
  • Typescript
  • Tailwind CSS

GitHub

View Github